Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Plán pro Černovice

Naše městská část potřebuje jasný plán, kam se chce rozvíjet. Vývoj Černovic je v posledních letech spíše dílem náhody a závisí na tom, co zrovna dotyčného politika či úředníka napadne. Vedení městské části myslí maximálně v horizontu svého volebního období. My to chceme změnit a společně s vámi předložit jasnou představu rozvoje Černovic, která přesáhne hranice jednoho volebního období. Chybí nám kulturní a komunitní centrum, sportoviště či domov pro seniory, nevyhovující je budova radnice, chybí dobré propojení na cyklostezky nebo cesta k řece. Vše navíc ovlivní budoucí výstavba sídliště Kaménky nebo třeba i přesun hlavního nádraží.

Jak?

Plán pro Černovice nebude akademickým povídáním, ale souborem konkrétních opatření podložených reálnými daty. Plán pro Černovice popíše současný stav, potřeby městské části a navrhne vhodné řešení, včetně možností financování. Nemá to být mrtvý dokument navržený úzkou skupinou lidí, a proto ho budeme v průběhu volební kampaně představovat a společně s vámi měnit a doplňovat na základě veřejných debat a podnětů od obyvatel Černovic.


Garant
Ladislav Kotík

Obchod Albert je největším obchodem v Černovicích a parčík před ním je tak jedním z nejfrekventovanějších míst v naší městské části. Kvalita tohoto veřejného prostoru a především čistota ovšem neodpovídá nároků 21. století.

Jak?

1. Provedeme revitalizaci parčíku, odstraníme nesmyslné prvky (příčný chodník odnikud někam) a zajistíme pravidelný úklid
2. Vyměníme špatně fungující solární světlo na hřišti za Albertem


Garant
Veronika Hladíková

Prostor nábřeží v blízkosti železniční zastávky a ordinace zvěrolékaře patři k nejzanedbanějším částem Černovic. Jedná se o přitom o zajímavé území, které leží v blízkosti dopravního uzlu Tržní, v blízkosti řeky Svitavy i v blízkosti cyklostezky. Do budoucna má navíc na druhém břehu vzniknout podjezd cyklostezky pod ulicí Hladíkova, který může toho území ještě více zakraktivnit.

Jak?

1. prosadíme odstranění černé stavby na nábřeží
2. pokusíme se získat stávající objekt v majetku státu
3. připravíme projekt revitalizace celé oblasti a zvážíme možnost vybudování např. kavárny
4. v rámci přírodě-blízkých protipovodňových opatření budeme prosazovat zpřístupnění jednoho levého břehu řeky


Garant
Veronika Hladíková

Hospodaření Pískovny Černovice spol. s r.o. je léta palčivým tématem vzhledem k dědictví
z minulosti, kdy společnost byla řízena tak, že na odpadovém hospodářství vydělávaly především soukromé firmy a samotná pískovna pouze parciálně. Prosazujeme výběrová řízení na posty jednatelů pískovny a kontrolu managementu dozorčí radou. Pískovna Černovice by vzhledem ke své povaze podnikání měla produkovat nemalé zisky, které mohou sloužit městské části a výrazně navýšit příjmovou stránku rozpočtu MČ.
Byli jsme striktně proti prodeji Pískovny Černovice a náš postoj se nezměnil. Nadále budeme podporovat
kvalitní a transparentní řízení této městské společnosti.

Jak?

1. Pískovnu nechceme prodávat ani někomu pronajímat. Chceme ji spravovat s péčí řádného hospodáře s cílem nahospodařit max. zisk a ten použít ve prospěch MČ.
2. Vyřešíme střety zájmů, které jsou dlouhodobým problémem pískovny.
3. Budeme aktivně spolupracovat s městskými firmami s cílem dosáhnout synergického efektu a zvýšení zisků pískovny.
4. Pískovnu budeme provozovat s maximálním respektem k životnímu prostředí.
5. Chceme, aby jednatelé Pískovny Černovice, spol. s r.o. pravidelně a poctivě seznamovali zastupitele MČ s výsledky společnosti.
6. Smlouvy v pískovně budeme uzavírat na dobu maximálně 2 let.


Garant
Daniel Smrček

Výstavba v lokalitě na Kaménkách zásadně ovlivní kvalitu života v Černovicích. Podařilo se nám zabránit nejhoršímu, ale spousta práce nás stále ještě čeká. Právě v následujících čtyřech letech se bude rozhodovat o budoucí podobě tohoto území. Hned na podzim bude dokončena územní studie a dá se očekávat, že poté budou následovat další kroky. Máme tým lidí, který se tématu intenzivně věnoval a bude věnovat i nadále.

Jak?

1. Městská část musí být aktivním hráčem, musí se aktivně vyjadřovat ve všech fázích projektu.
2. Pohlídáme, aby nová výstavba splňovala podmínky, které přijala pracovní skupina pro rozvoj Černovic.
3. Budeme prosazovat, aby nová lokalita byla dobře dopravně napojená a disponovala dostatečnou občanskou vybaveností.


Garant
Ladislav Kotík

Jsme přesvědčeni, že černovičtí občané si zaslouží své důstojné a reprezentativní centrum, kde by se mohli scházet a společensky žít. Z tohoto důvodu dlouhodobě prosazujeme vytvoření černovického
centra přestavbou parku Řehořova na základě otevřené urbanistické soutěže. Domníváme se, že park Řehořova má mnohem větší potenciál, který není v současné době plně využit ku prospěchu nás, kteří v Černovicích žijeme. Tento projekt si ale přes všechna svá nesporná pozitiva svou politickou podporu v zastupitelstvu stále hledá. Z tohoto důvodu usilujeme o to, aby občané Černovic měli možnost vyjádřit své preference a iniciovali jsme vypsání „Petice pro výstavbu černovického centra“, kterou již podepsalo
389 občanů Černovic. Téma vytvoření černovického centra rezonuje mezi občany a uchopení tohoto tématu bude jednou z našich priorit pro následující roky v zastupitelstvu.
Co jsme pro to již udělali v uplynulých letech:
– Na vlastní náklady jsme nechali zpracovat pro diskuzi s občany prvotní vizualizace možného budoucího černovického centra. Výsledný návrh ovšem samozřejmě vzejde z urbanistické soutěže.
– Vypsali jsme „Petici pro výstavbu černovického centra“ tak, abychom zjistili Váš názor a to, jakou má tento projekt podporu Vás, občanů Černovic.
– Navrhli jsme na zastupitelstvu MČ zřízení rozpočtové položky, kde by se dlouhodobě alokovaly finanční prostředky na tento projekt. Do konce roku 2018 jsme navrhli převést 500 tis. Kč ve prospěch této rozpočtové položky (pozn. rozpočtová položka byla zřízena, finance však alokovány zatím nebyly).

Jak?

Budeme zejména hledat možné varianty kofinancování projektu pro vytvoření černovického centra a to z těchto zdrojů:
– Z rozpočtu městské části – stanovením rozpočtových priorit a racionalizací výdajů MČ. Úspory
vidíme v mzdové oblasti, a to konkrétně v počtu placených politiků na radnici. Dále v revizi uzavřených smluv a závazků MČ a minimalizaci externích výdajů za služby.
– Ze zisku z městské společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. avšak s tím, že nebude ohrožen chod pískovny či její investiční schopnost.
– Ze zisku bytového odboru – max. 20% zisku je možné použít na jiné aktivity než opětovné investice zpět do bytové oblasti
– Budeme aktivně hledat možnosti finanční podpory z programů rozvoje EU či jiných podobně zaměřených fondů
– Budeme aktivně usilovat o získání parciálních dotací z rozpočtu města Brna či kraje
Dále chceme, aby bylo dosaženo co největší informovanosti a občané měli možnost vyjádřit svůj názor ve veřejných diskuzích. Centrum zde bude především pro Vás.


Garant
Daniel Smrček

Řeka Svitava je součástí Černovic. I přes horší přístupnost ji mnoho občanů využívá pro procházky, venčení psů či sportování. Chceme, aby nábřeží bylo ještě přívětivější. Pořádáním festivalu Překročme řeku a dalšími aktivitami jsme dokázali, že nábřeží řeky může být atraktivní.

Jak?

1. Na černovickou část nábřeží přidáme lavičky a koše.
2. Pravidelně zorganizujeme úklid řeky a nábřeží.
3. Se správcem pozemků (SŽDC) budeme řešit nefunkční zahrádky a případnou možnost rozšíření nábřeží směrem ke trati.
4. Budeme tlačit na dobudování podjezdu cyklostezky pod ulicí Hladíkovou (nepatří do Černovic, ale je prospěšné pro Černovice)


Garant
Jana Šimáčková

Na sídliště Turgeněvova se někdy zapomíná. Výstavba nového vysokopodlažního domu zničila poslední zbytky zeleně a zhoršila ještě více špatné životní prostředí v této lokalitě.

Dalším problémem je most přes ulici Ostravskou je jednou ze vstupních bran do Černovic. Je využíván mnoha občany sídliště Turgeněvova na cestu do Židenic nebo na tramvajovou linku číslo 8. Celý most a velká část jeho okolí patří do katastru naší městské části, která se k němu ale jakoby nezná. V květnu jsme okolí mostu vlastními silami uklidili, ale dnes už to tam vypadá opět nevábně.

Jak?

Ovocný sad a zeleň
1. budeme prosazovat co nejrychlejší realizaci ovocného sadu na poli nad sídlištěm
2. zahájíme proces změny územního plánu tak, aby na velké části pole na pozemcích města (ne jen na jednom vybraném pozemku) mohl vzniknout park
3. budeme hlídat vznik nového územního plánu, kde se v některých plánech stává celé území nad sídlištěm stavební plochou
Most do Židenic
1. zasadíme se o pravidelný úklid černovické části mostu a okolí, jsme přesvědčeni, že důkladný úklid jednou měsíčně tomuto místu významně pomůže
2. navýšíme počet odpadkových košů v oblasti
3. zajistíme údržbu zeleně, především keřů


Garant
Šárka Jarošová

Staré Černovice jsou nejstarší částí Černovic a dodnes mají spíše vesnický charakter. Výjimkou jsou bytové domy Dvouřádky. Charakter Starých Černovic byl narušen výstavbou městského okruhu a zbořením části domů. V roce 2018 vznikla územní studie, která řeší některé problémy této části Černovic.

Jak?

1. Zaměříme se především na Wainerovo náměstí, které je centrálním místem Starých Černovic. Vyřešíme nevhodné umístění kontejnerů na tomto náměstí.
2. Projednáme územní studii s občany a budeme ji postupně realizovat.
3. Zlepšíme údržbu v okolí obytných domů Dvouřádky, opravíme schodiště a opěrné zdi parkoviště.


Garant
Jitka Silárszká

Dolní sídliště bylo vybudováno na přelomu 40. a 50. let minulého století a jedná se podle nás o velice kvalitní výstavbu s dostatkem zeleně. Nedostatečná je ale podle nás údržba tohoto území. Nejsou opravné chodníky, parky vyžadují revitalizaci a v renovaci obecních bytů se zatím dává přednost Hornímu sídlišti.

Jak?

1. Zaměříme se na obnovu parků, které vyžadují celkovou revitalizaci, a opravu chodníků mezi jednotlivými bloky domů v Dolním sídlišti.
2. Budeme realizovat plánované investice do bytových domů (zděná bytová jádra – jejich modernizace, výměna odpadů a vzduchotechniky) – v plánu bytové koncepce na rok 2014/2015. Opravy bytů, placeného z nájemného, se musí plánovat a ne čekat, až se něco pokazí.


Garant
Marie Slavíčková

Zdravé Černovice

Některá černovická zeleň je zelená až moc. To často slyšíme i od mnohých z vás a opakovaně to řešilo
i zastupitelstvo. Kde je zakopaný pes? Podle nás je těch zakopaných psů hned několik. V první řadě je
to nastavení výběrového řízení z roku 2016, které v podstatě vyřadilo malé firmy. Podmínkou bylo
mít 15 zaměstnanců, vysokoškolsky vzdělaného arboretistu, vedoucího s vysokoškolským vzděláním
zahradnického či lesnického směru, poměrně rozsáhlé technické vybavení a další. Nelze se tedy divit,
že se přihlásil jen jeden uchazeč, který byl také vybrán. Druhým problémem je potom nedostatečná
kontrola plnění smlouvy. V té smlouvě je jasně dané, že tráva se má sekat, pokud přesáhne 12 cm a
má se hned po pokosení odstranit. Firma je povinna průběžně shrabovat listí (na podzim minimálně 3
krát), z dlážděných se má odstraňovat plevel. Smlouva obsahuje i povinnost vést pracovní deník,
který slouží k evidenci vykonaných prací a na základě zápisu v deníku je firma do 24 hodin provést
nápravu. Smluvně se tedy zdá vše v pořádku, ale realita je jiná.

Jak?

1. vypovíme současnou smlouvu s dodavatelem
2. vypíšeme novou veřejnou zakázku (včetně silniční zeleně), která umožní účast i menších firem (odstraněním nadbytečných podmínek)
3. budeme pravidelně a důsledně kontrolovat plnění smlouvy
4. v případě údržby ploch, které nespadají pod MČ, budeme sbírat podněty od občanů a předávat je příslušným organizacím (pomocí webových stránek, osobně na radnici)


Garant
Jana Františková

Černovická radnice pravidelně podporuje sportovní aktivity klubů i jednotlivců. V roce 2018 to byla částka 345 000 Kč. Dotace ovšem nemají žádná pevná pravidla, podle kterých by se postupovalo. Velká část dotací navíc jde dospělým sportovcům, kteří si mohou podle nás sportování platit sami. Vzhledem k tomu, že většina příjemců dotací nemá vlastní webové stránky, je těžko dohledatelné, jak efektivně byly dotace vynaloženy.

Jak?

1. Dotační podporu zaměříme především na sportovní aktivity dětí a mládež.
2. Stanovíme jasná dotační pravidla v oblasti sportu.
3. Zavedeme povinnost příjemců dotací zveřejňovat informace o své činnosti ve zpravodaji Černoviny.


Garant
Tomáš Řezníček

Náš přístup k udržení pořádku vychází z teorie rozbitého okna. Ta říká, že známky nepořádku, jako jsou rozbitá okna, odpadky a grafity způsobují další nepořádek a dokonce i drobné zločiny. Tuto teorii aplikovala v boji proti nepořádku a kriminalitě nejrůznější města po celém světě. A bude fungovat i v Černovicích.

Jak?

1. zvýšíme počet pracovníků, kteří se věnují úklidu Černovic. Finanční prostředky získáme snížením počtu placených funkcionářů (místostarostů, radních). Kdysi se zde býval jeden místostarosta, nyní máme 3 a ještě jednu radní. Místo jednoho takto placeného funkcionáře jsme schopni zaměstnat minimálně 2 lidi na úklid. Kromě toho využijeme institut veřejné služby.
2. vytvoříme jasný harmonogram kontrol pro zaměstnance úřadu, kteří tak budou pravidelně kontrolovat plnění uzavřených smluv (vysypávání košů, odvoz odpadků, údržba zeleně) i nepořádek
3. usnadníme občanům možnost nahlašování nepořádku pomocí webové a mobilní aplikace


Garant
Marie Slavíčková

Na mnoho činností v rámci městské části má radnice uzavřené smlouvy, které většinou vycházejí z výběrových řízení. Achillovou patou je ovšem jejich kontrola. Především u smluv na úklid nebo údržbu zeleně je ovšem taková kontrola nezbytná.

Uvedeme několik příkladů:

 

 

Jak?

1. Ke každé smlouvě jmenujeme odpovědného pracovníka, který bude hlídat dodržování smluv.
2. Zveřejním parametry výše uvedených smluv (kdy se má uklízet, sekat tráva atd.) a kontakt na příslušného odpovědného pracovníka radnice
3. Vytvoříme webové rozhraní, kde bude možné nahlásit neplnění smlouvy (plný koš, vysoká tráva)


Garant
Ladislav Kotík

Průmyslová oblast kolem ulice Vinohradské a areál Pískovny Černovice, s. r. o. mezi ulicemi Černovická a Vinohradská jsou stranou zájmu občanů i radnice, ale rozhodně si zaslouží pozornost. V minulosti se zde mnohdy nekontrolovaně ukládal odpad – do oblasti kolem ulice Vinohradské se po 2. světové válce vyvážela suť z domů poškozených při náletech a v prostorech pískovny se před výstavbou spalovny ukládal odpad z celého Brna. Obě místa se nacházejí nacházejí ve vzdálenosti od 4 do 7 km od hlavního nádraží. Kdysi se jednalo o periferii města, dnes je ale situace zcela jiná.

Velkým problémem je, že nikdy nedošlo k sanaci a rekultivaci uvedených oblastí.  Při úniku nebezpečných látek tak hrozí znečištění obrovské zásobárny podzemních vod vysoké, téměř kojenecké kvality, která se nachází pod Černovicemi. Tyto vody na povrch vystupují prostřednictvím několika vrtů – jedním z nich je pramen sv. Floriána na Mírové ulici, o který se dlouhodobě starám, dalším Balbínův pramen u ulice Kaštanová (www.balbinuv-pramen.cz).

Jak?

1. Zasadíme se o rekultivaci prostor ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí.
2. Zjistíme, jestli dešťová voda skutečně obsahuje nebezpečné látky, případně budeme iniciovat vybudování kanalizace nebo retenční nádrže.
3. Budeme monitorovat odpadové hospodářství v této oblasti
včetně průmyslové zóny.
4. Zajistíme, aby pracovníci odboru životního prostředí vyjížděli více do terénu a kontrolovali situaci, v „nebezpečných lokalitách“ za doprovodu městské policie.


Garant
 

Našim cílem je především podpořit sportovní všestrannost a motivovat občany Černovic k aktivitě a pohybu.

Jak?

Založíme soutěž nazvanou černovický víceboj. Bude se jednat o sérii několika závodů v různých disciplínách, otevřených veřejnosti. Podobný model funguje například ve Žďáře nad Sázavou a láká řady amatérských sportovců z města i okolí.


Garant
David Foller

Velkým problémem je, že nikdy nedošlo k sanaci a rekultivaci oblasti kolem ulice Vinohradská.  Při úniku nebezpečných látek tak hrozí znečištění obrovské zásobárny podzemních vod vysoké, téměř kojenecké kvality, která se nachází pod Černovicemi. Tyto vody na povrch vystupují prostřednictvím několika vrtů – jedním z nich je pramen sv. Floriána na Mírové ulici, dalším Balbínův pramen u ulice Kaštanová (www.balbinuv-pramen.cz).

 

Jak?

1. Pravidelně budeme monitorovat vrty a kontrolovat kvalitu vody.
2. Umístíme informační tabuli k vrtu HV 101 (Pramen sv. Floriána) o významu artézských vod, příp. rozbor vody.
3. Upravíme pramen tak, aby voda vytékala trochu výš a bylo možné ji pohodlněji nabrat.


Garant
 

V Černovicích máme několik kvalitních sportovních hřišť (ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova), která jsou ale součástí areálů škol a není možné je využívat po vyučování.

Jak?

1. Ve spolupráci s vedením škol (ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova, případně SŠ Charbulova) umožníme otevření venkovních sportovišť. Školám poskytneme příspěvek na zaplacení osob, které budou vykonávat dozor.
2. V určité hodiny (1-2 hodiny týdně) bude na hřišti přítomen i trenér, který poradí se základy atletiky či jiných sportů.


Garant
Tomáš Řezníček

Areál na Kneslově nám mohou některé městské části závidět. Spojuje restaurační zázemí se sportovním areálem (tenisové hřiště), v zimě zde funguje kluziště. Nechybí zde opravené pódium, rozsáhlá volná plocha a možnost rozvoje v rámci budování lokality Na Kaménkách.

Jak?

1. Společně s nájemcem vytvoříme plán rozvoje areálu.
2. Umožníme širší využití areálu pro kulturu (divadelní a hudební představení) a sport.


Garant
Michal Budík

Přívětivé Černovice

Pokud máte zdravé nohy, moc si toho nevšimnete. V okamžiku, kdy se ale dostanete na vozík nebo jedete po Černovicích s kočárkem, narazíte na spoustu bariér, které vám znepříjemňují život. S pomocí lidí na vozíku jsme zmapovali část Černovic a našli bariéry, které je třeba odstranit.

Jak?

1. Zmapujeme průchodnost Černovic s lidmi na invalidním vozíku, s nevidomými a lidmi s kočárky.
2. Odstraníme drobné bariéry na chodnících (např. průchody od domů na chodník v Krausově ulici, Řehořovu ulici).


Garant
Jitka Chmelíková

Staří lidé se jen neradi stěhují ze svého prostředí. Chceme dosáhnout toho, aby mohli prožít důstojně své stáří ideálně ve svém domově nebo v blízkosti svého domova ve své čtvrti, kde mají známe a kamarády.

 

Jak?

1. Vytipujeme byty vhodné pro bezbariérové využití a postupně je v případě uvolnění upravíme na byty bezbariérové.
2. Umožníme seniorům výměnu bytů v rámci MČ tak, aby byli schopni byty splácet a zároveň v nich plnohodnotně fungovat.


Garant
Marie Slavíčková

Je známým a potěšitelným faktem, že se lidé dnes dožívají delšího věku. Za 30 let se pravděpodobná délka života v Jihomoravském kraji zvýšila u mužů v průměru o 8 let a u žen o 7 let.

Díky tomu ale také stoupá počet starších lidí, kteří potřebují dlouhodobou péči nebo krátkodobou pomoc. Mnoho z nich žije samostatně a chce zůstat v místě, kde prožili celý svůj život, a ne v anonymním prostředí ústavů a domovů pro seniory.  Starší lidé jsou také vystaveni vyššímu riziku zanedbávání, sociálnímu vyloučení a izolaci. Velkou roli zde potom hrají tzv. neformální pečující – rodiny a sousedé. Chceme, aby městská část hrála v tomto ohledu daleko významnější roli a umožnila seniorům stárnout doma.

 

Jak?

Našim cílem tedy bude vytvořit a koordinovat v Černovicích síť dobrovolníků – neformálních pečujících, kteří budou mít přehled o potřebách starších lidí ve svém okolí a budou jim nápomocni. Proškolíme, je aby měli dostatečné informace o dostupných službách jako je např. o možnost využití potravin z potravinové banky, či kontaktní údaje na potřebné instituce. Budou také schopni zařídit třeba přepravu k lékaři, nakoupit nebo vypůjčit knihu.


Garant
Marie Slavíčková

Městská část má v současné době 1118 bytů, ale pouze několik málo bytů je bezbariérových (např. na ulici, kde je to navíc v kopci). V rámci politiky Stárneme doma chceme umožnit starším lidem, aby dožili doma nebo se přestěhovali pouze v rámci své městské části.

Jak?

1. Vytipujeme byty vhodné k přestavbě na bezbariérové.
2. V případě uvolnění tyto byty přestavíme, zrekonstruujeme a umožníme, aby se do nich přestěhovali ti, kdo to potřebují.


Garant
Alice Zálešáková

Černovice sice mají formálně 2 kulturní domy, ale ani jeden z nich se k tomuto účelu nevyužívá. V budově Faměrovo náměstí 17 se nachází hostinec a hasičská zbrojnice. V domě Charbulova 3 sídlí folklorní soubor Májek a další soubory a tato budova je využívána pro kulturní účely těchto spolků. V Černovicích ale chybí prostor, kde by mohly působit a rozvíjet se další spolky (skauti, rodinné centrum atd.). Jednou z možností je prázdná „stará“ škola na ulici Charbulova (do konce září se zde nachází autistická škola).

Jak?

1. Požádáme o svěření budovy Charbulova 137 městské části.
2. V přízemí zřídíme komunitní centrum pro černovické spolky, v patře může být prostor pro některou soukromou školu či školku.
Tento projekt jsme již v minulosti předkládali na vyžádání magistrátu města Brna a byl kladně hodnocen. Městská část ovšem neměla o tyto aktivity zájem a plánovala zde specializovaný dům s odlehčovací péčí.


Garant
Silvie Sanža

Už v roce 2014 začal Jihomoravský kraj podporovat obce a jednotlivé městské části v provádění Auditu Family Friendly Community. V rámci tohoto projektu se nejprve zmapují stávající aktivity a vybavenost pro rodiny a seniory, pomocí dotazníkového šetření se zjistí, co tato cílová skupina ještě potřebuje, a vytvoří se plán opatření, která bude obec postupně realizovat. Cílem auditu je podpořit pro-rodinné klima v obci, budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog, zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Vyšší atraktivita obce přináší rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska a je završen získáním certifikátu.

Jak?

1. Provedeme audit audit Family Friendly Community (zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci, vypracování plánu opatření, která budou mít pozitivní vliv na život v Černovicích, zapojení všech subjektů a občanů, kteří mají zájem o budování pro-rodinné atmosféry)
2. Zavedeme opatření, která budou odpovídat poptávce a potřebám konkrétních lidí.


Garant
Jitka Silárszká

Chytré Černovice

Zpravodaj Černoviny je základní komunikační platformou černovické radnice. Vydávání Černovin v současné době funguje pouze jako jakási automatizovaná linka. Do zpravodaje je vloží to, co poslali zastupitelé (přednost mají ti koaliční) školy a školky, a hotovo. Zpravodaj je venku. Nehledají se aktivně nová témata, netvoří se rozhovory, články se neupravují. Myslíme si, že Černovice mají na to, aby zde vycházel šestkrát ročně skutečně atraktivní zpravodaj, kde se nebudou politici přetahovat, co, kdo udělal.

Jak?

1. Redakční rada bude skutečně vykonávat redakční práci.
2. Každé číslo bude zaměřeno na některé téma.
3. Omezíme rozsah příspěvků zastupitelů.
4. Zatraktivníme obsah o rozhovory, reportáže atd.
5. Zavedeme pevné rubriky, jako je kalendář akcí.


Garant
Boleslav Březovský, DiS

Jsme zvyklí být v kontaktu s lidmi a své chování nezměníme. Zpětná vazba od občanů je předpokladem kvalitního fungování radnice. Příkladem, k čemu může vést neinformování občanů, byla například situace kolem nového obytného domu na Turgeněvově nebo při projednávání územní studie ve Starých Černovicích, která byla projednávána až po dokončení.

Jak?

1. Zavedeme pravidelná setkání vedení radnice s občany – minimálně 1 x za měsíc
2. Uspořádáme veřejné debaty ke všem větším investičním akcím


Garant
Ladislav Kotík

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek se změnila, nicméně i nadále jsou nabídky velmi často posuzovány pouze podle ceny, nikoli podle jejich ekonomické výhodnosti, která by měla představovat především nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Nechceme levné náhrady toho, co potřebujeme.

Jak?

1. Inovujeme pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, aby byla transparentní a zároveň umožňovala výběr i podle jiných kritérií, než je nejnižší cena. S tímto jde také ruku v ruce důsledná kontrola dodržování uzavřených smluv.
2. Zabráníme tzv. salámové metodě přidělování zakázek, kterou opakované kritizovali auditoři městské části.


Garant
Jana Šimáčková

Černovice mají historicky spíše charakter příměstského bydlení bez velkých průmyslových podniků uprostřed zástavby. Jedním ze způsobů, jak zklidnit dopravu, je tedy zavedení zón s celoplošným omezením rychlosti na 30 km/h.

Jak?

Pro zklidnění dopravy v těchto obytných zónách se zasadíme po vzoru Židenic o vytvoření zón s plošným rychlostním omezením na 30 km/h. Snížení rychlosti přispěje k vyšší bezpečnosti všech účastníků provozu a též ke zlepšení ovzduší.


Garant
Marek Lupač

Městská část má k dispozici celou řadu odborných komisí, jejichž úkolem je radit v odborných otázkách. Komise ovšem v současné době neplní tuto funkci, protože jsou obsazovány pouze politicky, tedy členy jednotlivých stran. Navíc často jeden člen zvládá hned několik komisí. Chceme tuto praxi změnit a dát prostor i odborníkům mimo politické strany.

Jak?

Po volbách budeme prosazovat odborníky do komisí. V kulturní komisi by měli být zastoupeni představitelé místních spolků a organizací, ve sportovní zástupci sportovních klubů a v sociální komisi zástupci Charity, Senior klubu a další, kdo se věnují této problematice.


Garant
Ladislav Kotík

Říká se, že historie je učitelkou života. To platí i pro znalost historie místa, kde žijeme. Černovice byly až do roku 1919 samostatnou obcí sousedící s Brnem a jejich historie je pestrá a zajímavá.

Jak?

1. Připravíme vzdělávací program o černovické historii pro žáky ZŠ.
2. Vytvoříme naučnou stezku po zajímavých místech Černovic.
3. Podpoříme zpracování orální historie (vzpomínek) černovických pamětníků a digitalizaci historických materiálů (fotek, dokumentů)


Garant
Ladislav Kotík

Webové stránky vychází z konceptu, který v roce 2010 vytvořil jako místostarosta náš lídr Ladislav Kotík. Od té doby bohužel neprošly žádnou inovací a naopak díky neodborným zásahům ztratily mnoho původních funkcí. Nenajdete na nich ani ucelený kalendář akcí, aktuální seznam kroužků a oddílů v Černovicích nebo kroniku městské části.

 

Jak?

1. Na webových stránkách zavedeme kalendář akcí v Černovic (nejen pro akce radnice), seznam kroužků, budeme aktualizovat informace o spolcích, institucích atd.
2. Optimalizujeme webové stránky pro zobrazení na mobilních telefonech a tabletech (responzivní design).
3. Umožníme nahlásit pomocí webových stránek závady v bytech atd.


Garant
Boleslav Březovský, DiS

Dnešní doba je doba elektronická. Mohlo by se čekat, že se tím ušetří papírování, ale často je opak pravdou. Chceme proto využít moderní technologie a postupně elektronizovat černovickou radnici.

Jak?

1. Umožníme elektronické podání žádostí především v bytové oblasti (oznámení o změně počtu osob, žádost o opravu, nahlášení závady).
2. Umožníme placení platebním kartami.
3. Zavedeme elektronický oběh dokumentů samosprávy (zastupitelstvo, rada, komiseú


Garant
Ladislav Kotík

Participativní rozpočet je efektivní možnost, jak zapojit občany do dění kolem sebe. Na úrovní města Brna už tento systém, kdy občané rozhodují o části rozpočtu, funguje. V Černovicích o něm někteří pouze mluvili (např. článek paní místostarostky Korkešové z roku 2016).

Jak?

1. Od roku 2020 zavedeme participativní rozpočet ve výši 300 000 Kč (podávání návrhů a hlasování v roce 2019)
2. Systém výběru a hlasování převezmeme od města Brna a upravíme pro podmínky Černovic.


Garant
Ladislav Kotík

Podpora sportovních klubů, spolků i jednotlivců je důležitou součástí samosprávné politiky. Není nutné a ani možné, aby městská část sama zastávala některé funkce, které mohou udělat právě výše uvedené subjekty. Daleko jednodušší je možnost tyto činnosti podpořit z rozpočtu MČ. Naši zastupitelé v minulosti opakovaně kritizovali systém rozdělování dotací, který nemá jasná pravidla pro hodnocení. V uplynulém volebním období sice došlo k tomu, že dotace projednávají jednotlivé komise, ale ty opět rozhodují bez jasných pravidel (bodování apod.).

Jak?

1. Zavedeme jasná kritéria (priority městské části) pro hodnocení žádostí o dotace
2. Zavedeme povinnost příjemců dotací informovat o své činnosti v Černovinách


Garant
Silvie Sanža

Nedostatek parkovacích míst je jedním z problémů, které trápí obyvatele města. Ta bohužel nebyla stavěná na současný počet automobilů. Jedním z řešení parkování je výstavba záchytných parkovišť (v Černovicích mí vzniknout u ulice Ostravská) a parkovacích domů.

Jak?

1. Máme vytipováno několik vhodných míst – z nich vybereme to nejvhodnější.
2. Městská část pomůže v vyhledáním vhodného místa a se založením družstva. Nebude přímým účastníkem a investorem projektu.


Garant
 

Současná síť cyklostezek v Černovicích je velice omezená. Jedinou samostatnou cyklostezkou je cyklostezka propojující pramen sv. Floriána s ulicí Charbulovou. Cyklisté dále mohou využívat cestu přes zahrádky z ulice Řehořovy na ulici Mírovou a cyklistická opatření jsou umístěna na ulici Cornovově a Olomoucké.

Jak?

1. Nebudeme vymýšlet již vymyšlené – již roku 2010 byl vytvořen Generel cyklistické dopravy pro Brno, který detailně popisuje všechna doporučená a proveditelná cyklistická opatření, a my se konečně zasadíme v Černovicích o jejich realizaci.
2. Se zavedením zón s plošným omezením rychlosti souvisí i možnost zavedení jízdy cyklistů v protisměru tak, aby byly zajištěny logické návaznosti a cyklisté nemuseli zbytečně objíždět polovinu města (např. ulice Húskova).
3. Prioritou při budování cyklostezek je vybudování podjezdu pod ulicí Hladíkovou.


Garant
Marek Lupač