Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Chytré Černovice

Radnice tu musí být především pro občany a musí se chovat hospodárně a efektivně. Jednou z oblastí je zadávání veřejných zakázek, kde chceme zohlednit i budoucí náklady a především kontrolovat dodržování smluv. Našim cílem také bude snížení počtu placených politiků. Myslím, že Černovice nepotřebují tři místostarosty a dalšího placeného radního. Zapojíme do rozhodování také občany Černovic prostřednictvím participativního rozpočtu a do komisí městské části jmenujeme lidi, kteří skutečně rozumí své práci. Ne zasloužilé straníky.

Součástí chytré městské části je podle nás i doprava. Dopravu je nutno řešit jako celek se všemi návaznostmi a bez slepého preferování jednoho druhu přepravy nad druhým. Připravili jsme proto i dopravní koncepci v Černovicích, která zahrnuje několik klíčových bodů, které jsou realizovatelné na úrovni naší městské části.


Černoviny o životě v Černovicích, ne politický zpravodaj

Zpravodaj Černoviny je základní komunikační platformou černovické radnice. Vydávání Černovin v současné době funguje pouze jako jakási automatizovaná linka. Do zpravodaje je vloží to, co poslali zastupitelé (přednost mají ti koaliční) školy a školky, a hotovo. Zpravodaj je venku. Nehledají se aktivně nová témata, netvoří se rozhovory, články se neupravují. Myslíme si, že Černovice mají na to, aby zde vycházel šestkrát ročně skutečně atraktivní zpravodaj, kde se nebudou politici přetahovat, co, kdo udělal.

Jak?

1. Redakční rada bude skutečně vykonávat redakční práci.
2. Každé číslo bude zaměřeno na některé téma.
3. Omezíme rozsah příspěvků zastupitelů.
4. Zatraktivníme obsah o rozhovory, reportáže atd.
5. Zavedeme pevné rubriky, jako je kalendář akcí.


Garant
Boleslav Březovský, DiS

Pravidelná setkání vedení radnice s občany

Jsme zvyklí být v kontaktu s lidmi a své chování nezměníme. Zpětná vazba od občanů je předpokladem kvalitního fungování radnice. Příkladem, k čemu může vést neinformování občanů, byla například situace kolem nového obytného domu na Turgeněvově nebo při projednávání územní studie ve Starých Černovicích, která byla projednávána až po dokončení.

Jak?

1. Zavedeme pravidelná setkání vedení radnice s občany – minimálně 1 x za měsíc
2. Uspořádáme veřejné debaty ke všem větším investičním akcím


Garant
Ladislav Kotík

Veřejné zakázky s důrazem na kvalitu, ne jen na cenu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek se změnila, nicméně i nadále jsou nabídky velmi často posuzovány pouze podle ceny, nikoli podle jejich ekonomické výhodnosti, která by měla představovat především nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Nechceme levné náhrady toho, co potřebujeme.

Jak?

1. Inovujeme pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, aby byla transparentní a zároveň umožňovala výběr i podle jiných kritérií, než je nejnižší cena. S tímto jde také ruku v ruce důsledná kontrola dodržování uzavřených smluv.
2. Zabráníme tzv. salámové metodě přidělování zakázek, kterou opakované kritizovali auditoři městské části.


Garant
Jana Šimáčková

Snížení rychlost pro větší bezpečnost v obytných zónách

Černovice mají historicky spíše charakter příměstského bydlení bez velkých průmyslových podniků uprostřed zástavby. Jedním ze způsobů, jak zklidnit dopravu, je tedy zavedení zón s celoplošným omezením rychlosti na 30 km/h.

Jak?

Pro zklidnění dopravy v těchto obytných zónách se zasadíme po vzoru Židenic o vytvoření zón s plošným rychlostním omezením na 30 km/h. Snížení rychlosti přispěje k vyšší bezpečnosti všech účastníků provozu a též ke zlepšení ovzduší.


Garant
Marek Lupač

Do komisí odborníky, ne politiky

Městská část má k dispozici celou řadu odborných komisí, jejichž úkolem je radit v odborných otázkách. Komise ovšem v současné době neplní tuto funkci, protože jsou obsazovány pouze politicky, tedy členy jednotlivých stran. Navíc často jeden člen zvládá hned několik komisí. Chceme tuto praxi změnit a dát prostor i odborníkům mimo politické strany.

Jak?

Po volbách budeme prosazovat odborníky do komisí. V kulturní komisi by měli být zastoupeni představitelé místních spolků a organizací, ve sportovní zástupci sportovních klubů a v sociální komisi zástupci Charity, Senior klubu a další, kdo se věnují této problematice.


Garant
Ladislav Kotík

Zpracování historie Černovic

Říká se, že historie je učitelkou života. To platí i pro znalost historie místa, kde žijeme. Černovice byly až do roku 1919 samostatnou obcí sousedící s Brnem a jejich historie je pestrá a zajímavá.

Jak?

1. Připravíme vzdělávací program o černovické historii pro žáky ZŠ.
2. Vytvoříme naučnou stezku po zajímavých místech Černovic.
3. Podpoříme zpracování orální historie (vzpomínek) černovických pamětníků a digitalizaci historických materiálů (fotek, dokumentů)


Garant
Ladislav Kotík

Funkční webové stránky s aktuálními informacemi

Webové stránky vychází z konceptu, který v roce 2010 vytvořil jako místostarosta náš lídr Ladislav Kotík. Od té doby bohužel neprošly žádnou inovací a naopak díky neodborným zásahům ztratily mnoho původních funkcí. Nenajdete na nich ani ucelený kalendář akcí, aktuální seznam kroužků a oddílů v Černovicích nebo kroniku městské části.

 

Jak?

1. Na webových stránkách zavedeme kalendář akcí v Černovic (nejen pro akce radnice), seznam kroužků, budeme aktualizovat informace o spolcích, institucích atd.
2. Optimalizujeme webové stránky pro zobrazení na mobilních telefonech a tabletech (responzivní design).
3. Umožníme nahlásit pomocí webových stránek závady v bytech atd.


Garant
Boleslav Březovský, DiS

Zjednodušení komunikace s úřadem – elektronické podání

Dnešní doba je doba elektronická. Mohlo by se čekat, že se tím ušetří papírování, ale často je opak pravdou. Chceme proto využít moderní technologie a postupně elektronizovat černovickou radnici.

Jak?

1. Umožníme elektronické podání žádostí především v bytové oblasti (oznámení o změně počtu osob, žádost o opravu, nahlášení závady).
2. Umožníme placení platebním kartami.
3. Zavedeme elektronický oběh dokumentů samosprávy (zastupitelstvo, rada, komiseú


Garant
Ladislav Kotík

Participativní rozpočet – o části rozpočtu rozhodnete vy

Participativní rozpočet je efektivní možnost, jak zapojit občany do dění kolem sebe. Na úrovní města Brna už tento systém, kdy občané rozhodují o části rozpočtu, funguje. V Černovicích o něm někteří pouze mluvili (např. článek paní místostarostky Korkešové z roku 2016).

Jak?

1. Od roku 2020 zavedeme participativní rozpočet ve výši 300 000 Kč (podávání návrhů a hlasování v roce 2019)
2. Systém výběru a hlasování převezmeme od města Brna a upravíme pro podmínky Černovic.


Garant
Ladislav Kotík

Férové rozdělování dotací na základě jasných pravidel

Podpora sportovních klubů, spolků i jednotlivců je důležitou součástí samosprávné politiky. Není nutné a ani možné, aby městská část sama zastávala některé funkce, které mohou udělat právě výše uvedené subjekty. Daleko jednodušší je možnost tyto činnosti podpořit z rozpočtu MČ. Naši zastupitelé v minulosti opakovaně kritizovali systém rozdělování dotací, který nemá jasná pravidla pro hodnocení. V uplynulém volebním období sice došlo k tomu, že dotace projednávají jednotlivé komise, ale ty opět rozhodují bez jasných pravidel (bodování apod.).

Jak?

1. Zavedeme jasná kritéria (priority městské části) pro hodnocení žádostí o dotace
2. Zavedeme povinnost příjemců dotací informovat o své činnosti v Černovinách


Garant
Silvie Sanža

Družstevní parkovací dům

Nedostatek parkovacích míst je jedním z problémů, které trápí obyvatele města. Ta bohužel nebyla stavěná na současný počet automobilů. Jedním z řešení parkování je výstavba záchytných parkovišť (v Černovicích mí vzniknout u ulice Ostravská) a parkovacích domů.

Jak?

1. Máme vytipováno několik vhodných míst – z nich vybereme to nejvhodnější.
2. Městská část pomůže v vyhledáním vhodného místa a se založením družstva. Nebude přímým účastníkem a investorem projektu.


Garant
 

Dobudování vzájemně navazujících cyklostezek a cyklopruhů

Současná síť cyklostezek v Černovicích je velice omezená. Jedinou samostatnou cyklostezkou je cyklostezka propojující pramen sv. Floriána s ulicí Charbulovou. Cyklisté dále mohou využívat cestu přes zahrádky z ulice Řehořovy na ulici Mírovou a cyklistická opatření jsou umístěna na ulici Cornovově a Olomoucké.

Jak?

1. Nebudeme vymýšlet již vymyšlené – již roku 2010 byl vytvořen Generel cyklistické dopravy pro Brno, který detailně popisuje všechna doporučená a proveditelná cyklistická opatření, a my se konečně zasadíme v Černovicích o jejich realizaci.
2. Se zavedením zón s plošným omezením rychlosti souvisí i možnost zavedení jízdy cyklistů v protisměru tak, aby byly zajištěny logické návaznosti a cyklisté nemuseli zbytečně objíždět polovinu města (např. ulice Húskova).
3. Prioritou při budování cyklostezek je vybudování podjezdu pod ulicí Hladíkovou.


Garant
Marek Lupač
Přejít k navigační liště