Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Plán pro Černovice

Naše městská část potřebuje jasný plán, kam se chce rozvíjet. Vývoj Černovic je v posledních letech spíše dílem náhody a závisí na tom, co zrovna dotyčného politika či úředníka napadne. Vedení městské části myslí maximálně v horizontu svého volebního období. My to chceme změnit a společně s vámi předložit jasnou představu rozvoje Černovic, která přesáhne hranice jednoho volebního období.

Chybí nám kulturní a komunitní centrum, sportoviště či domov pro seniory, nevyhovující je budova radnice, chybí dobré propojení na cyklostezky nebo cesta k řece. Vše navíc ovlivní budoucí výstavba sídliště Kaménky nebo třeba i přesun hlavního nádraží.

Plán pro Černovice nebude akademickým povídáním, ale souborem konkrétních opatření podložených reálnými daty. Plán pro Černovice popíše současný stav, potřeby městské části a navrhne vhodné řešení, včetně možností financování.

Nemá to být mrtvý dokument navržený úzkou skupinou lidí, a proto ho budeme v průběhu volební kampaně představovat a společně s vámi měnit a doplňovat.


Dlouhodobý plán rozvoje Černovic, ne jen na jedno období

Naše městská část potřebuje jasný plán, kam se chce rozvíjet. Vývoj Černovic je v posledních letech spíše dílem náhody a závisí na tom, co zrovna dotyčného politika či úředníka napadne. Vedení městské části myslí maximálně v horizontu svého volebního období. My to chceme změnit a společně s vámi předložit jasnou představu rozvoje Černovic, která přesáhne hranice jednoho volebního období. Chybí nám kulturní a komunitní centrum, sportoviště či domov pro seniory, nevyhovující je budova radnice, chybí dobré propojení na cyklostezky nebo cesta k řece. Vše navíc ovlivní budoucí výstavba sídliště Kaménky nebo třeba i přesun hlavního nádraží.

Jak?

Plán pro Černovice nebude akademickým povídáním, ale souborem konkrétních opatření podložených reálnými daty. Plán pro Černovice popíše současný stav, potřeby městské části a navrhne vhodné řešení, včetně možností financování. Nemá to být mrtvý dokument navržený úzkou skupinou lidí, a proto ho budeme v průběhu volební kampaně představovat a společně s vámi měnit a doplňovat na základě veřejných debat a podnětů od obyvatel Černovic.


Garant
Ladislav Kotík

Horní sídliště

Obchod Albert je největším obchodem v Černovicích a parčík před ním je tak jedním z nejfrekventovanějších míst v naší městské části. Kvalita tohoto veřejného prostoru a především čistota ovšem neodpovídá nároků 21. století.

Jak?

1. Provedeme revitalizaci parčíku, odstraníme nesmyslné prvky (příčný chodník odnikud někam) a zajistíme pravidelný úklid
2. Vyměníme špatně fungující solární světlo na hřišti za Albertem


Garant
Veronika Hladíková

Ulice Zvěřinova – Revitalizace černovického nábřeží Svitavy (u zvěrolékaře)

Prostor nábřeží v blízkosti železniční zastávky a ordinace zvěrolékaře patři k nejzanedbanějším částem Černovic. Jedná se o přitom o zajímavé území, které leží v blízkosti dopravního uzlu Tržní, v blízkosti řeky Svitavy i v blízkosti cyklostezky. Do budoucna má navíc na druhém břehu vzniknout podjezd cyklostezky pod ulicí Hladíkova, který může toho území ještě více zakraktivnit.

Jak?

1. prosadíme odstranění černé stavby na nábřeží
2. pokusíme se získat stávající objekt v majetku státu
3. připravíme projekt revitalizace celé oblasti a zvážíme možnost vybudování např. kavárny
4. v rámci přírodě-blízkých protipovodňových opatření budeme prosazovat zpřístupnění jednoho levého břehu řeky


Garant
Veronika Hladíková

Efektivní a koncepční využíti zisku z Pískovny Černovice

Hospodaření Pískovny Černovice spol. s r.o. je léta palčivým tématem vzhledem k dědictví
z minulosti, kdy společnost byla řízena tak, že na odpadovém hospodářství vydělávaly především soukromé firmy a samotná pískovna pouze parciálně. Prosazujeme výběrová řízení na posty jednatelů pískovny a kontrolu managementu dozorčí radou. Pískovna Černovice by vzhledem ke své povaze podnikání měla produkovat nemalé zisky, které mohou sloužit městské části a výrazně navýšit příjmovou stránku rozpočtu MČ.
Byli jsme striktně proti prodeji Pískovny Černovice a náš postoj se nezměnil. Nadále budeme podporovat
kvalitní a transparentní řízení této městské společnosti.

Jak?

1. Pískovnu nechceme prodávat ani někomu pronajímat. Chceme ji spravovat s péčí řádného hospodáře s cílem nahospodařit max. zisk a ten použít ve prospěch MČ.
2. Vyřešíme střety zájmů, které jsou dlouhodobým problémem pískovny.
3. Budeme aktivně spolupracovat s městskými firmami s cílem dosáhnout synergického efektu a zvýšení zisků pískovny.
4. Pískovnu budeme provozovat s maximálním respektem k životnímu prostředí.
5. Chceme, aby jednatelé Pískovny Černovice, spol. s r.o. pravidelně a poctivě seznamovali zastupitele MČ s výsledky společnosti.
6. Smlouvy v pískovně budeme uzavírat na dobu maximálně 2 let.


Garant
 

Nová čtvrť Kaménky, která neohrozí současné Černovice

Výstavba v lokalitě na Kaménkách zásadně ovlivní kvalitu života v Černovicích. Podařilo se nám zabránit nejhoršímu, ale spousta práce nás stále ještě čeká. Právě v následujících čtyřech letech se bude rozhodovat o budoucí podobě tohoto území. Hned na podzim bude dokončena územní studie a dá se očekávat, že poté budou následovat další kroky. Máme tým lidí, který se tématu intenzivně věnoval a bude věnovat i nadále.

Jak?

1. Městská část musí být aktivním hráčem, musí se aktivně vyjadřovat ve všech fázích projektu.
2. Pohlídáme, aby nová výstavba splňovala podmínky, které přijala pracovní skupina pro rozvoj Černovic.
3. Budeme prosazovat, aby nová lokalita byla dobře dopravně napojená a disponovala dostatečnou občanskou vybaveností.


Garant
Ladislav Kotík

Park Řehořova, kde se budeme potkávat

Jsme přesvědčeni, že černovičtí občané si zaslouží své důstojné a reprezentativní centrum, kde by se mohli scházet a společensky žít. Z tohoto důvodu dlouhodobě prosazujeme vytvoření černovického
centra přestavbou parku Řehořova na základě otevřené urbanistické soutěže. Domníváme se, že park Řehořova má mnohem větší potenciál, který není v současné době plně využit ku prospěchu nás, kteří v Černovicích žijeme. Tento projekt si ale přes všechna svá nesporná pozitiva svou politickou podporu v zastupitelstvu stále hledá. Z tohoto důvodu usilujeme o to, aby občané Černovic měli možnost vyjádřit své preference a iniciovali jsme vypsání „Petice pro výstavbu černovického centra“, kterou již podepsalo
389 občanů Černovic. Téma vytvoření černovického centra rezonuje mezi občany a uchopení tohoto tématu bude jednou z našich priorit pro následující roky v zastupitelstvu.
Co jsme pro to již udělali v uplynulých letech:
– Na vlastní náklady jsme nechali zpracovat pro diskuzi s občany prvotní vizualizace možného budoucího černovického centra. Výsledný návrh ovšem samozřejmě vzejde z urbanistické soutěže.
– Vypsali jsme „Petici pro výstavbu černovického centra“ tak, abychom zjistili Váš názor a to, jakou má tento projekt podporu Vás, občanů Černovic.
– Navrhli jsme na zastupitelstvu MČ zřízení rozpočtové položky, kde by se dlouhodobě alokovaly finanční prostředky na tento projekt. Do konce roku 2018 jsme navrhli převést 500 tis. Kč ve prospěch této rozpočtové položky (pozn. rozpočtová položka byla zřízena, finance však alokovány zatím nebyly).

Jak?

Budeme zejména hledat možné varianty kofinancování projektu pro vytvoření černovického centra a to z těchto zdrojů:
– Z rozpočtu městské části – stanovením rozpočtových priorit a racionalizací výdajů MČ. Úspory
vidíme v mzdové oblasti, a to konkrétně v počtu placených politiků na radnici. Dále v revizi uzavřených smluv a závazků MČ a minimalizaci externích výdajů za služby.
– Ze zisku z městské společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. avšak s tím, že nebude ohrožen chod pískovny či její investiční schopnost.
– Ze zisku bytového odboru – max. 20% zisku je možné použít na jiné aktivity než opětovné investice zpět do bytové oblasti
– Budeme aktivně hledat možnosti finanční podpory z programů rozvoje EU či jiných podobně zaměřených fondů
– Budeme aktivně usilovat o získání parciálních dotací z rozpočtu města Brna či kraje
Dále chceme, aby bylo dosaženo co největší informovanosti a občané měli možnost vyjádřit svůj názor ve veřejných diskuzích. Centrum zde bude především pro Vás.


Garant
 

Oživení a zkulturnění nábřeží Svitavy

Řeka Svitava je součástí Černovic. I přes horší přístupnost ji mnoho občanů využívá pro procházky, venčení psů či sportování. Chceme, aby nábřeží bylo ještě přívětivější. Pořádáním festivalu Překročme řeku a dalšími aktivitami jsme dokázali, že nábřeží řeky může být atraktivní.

Jak?

1. Na černovickou část nábřeží přidáme lavičky a koše.
2. Pravidelně zorganizujeme úklid řeky a nábřeží.
3. Se správcem pozemků (SŽDC) budeme řešit nefunkční zahrádky a případnou možnost rozšíření nábřeží směrem ke trati.
4. Budeme tlačit na dobudování podjezdu cyklostezky pod ulicí Hladíkovou (nepatří do Černovic, ale je prospěšné pro Černovice)


Garant
Jana Šimáčková

Sídliště Turgeněvova – Ovocný sad čistá cesta do Židenic

Na sídliště Turgeněvova se někdy zapomíná. Výstavba nového vysokopodlažního domu zničila poslední zbytky zeleně a zhoršila ještě více špatné životní prostředí v této lokalitě.

Dalším problémem je most přes ulici Ostravskou je jednou ze vstupních bran do Černovic. Je využíván mnoha občany sídliště Turgeněvova na cestu do Židenic nebo na tramvajovou linku číslo 8. Celý most a velká část jeho okolí patří do katastru naší městské části, která se k němu ale jakoby nezná. V květnu jsme okolí mostu vlastními silami uklidili, ale dnes už to tam vypadá opět nevábně.

Jak?

Ovocný sad a zeleň
1. budeme prosazovat co nejrychlejší realizaci ovocného sadu na poli nad sídlištěm
2. zahájíme proces změny územního plánu tak, aby na velké části pole na pozemcích města (ne jen na jednom vybraném pozemku) mohl vzniknout park
3. budeme hlídat vznik nového územního plánu, kde se v některých plánech stává celé území nad sídlištěm stavební plochou
Most do Židenic
1. zasadíme se o pravidelný úklid černovické části mostu a okolí, jsme přesvědčeni, že důkladný úklid jednou měsíčně tomuto místu významně pomůže
2. navýšíme počet odpadkových košů v oblasti
3. zajistíme údržbu zeleně, především keřů


Garant
Šárka Jarošová

Staré Černovice – upravené Wainerovo náměstí, Dvouřádky

Staré Černovice jsou nejstarší částí Černovic a dodnes mají spíše vesnický charakter. Výjimkou jsou bytové domy Dvouřádky. Charakter Starých Černovic byl narušen výstavbou městského okruhu a zbořením části domů. V roce 2018 vznikla územní studie, která řeší některé problémy této části Černovic.

Jak?

1. Zaměříme se především na Wainerovo náměstí, které je centrálním místem Starých Černovic. Vyřešíme nevhodné umístění kontejnerů na tomto náměstí.
2. Projednáme územní studii s občany a budeme ji postupně realizovat.
3. Zlepšíme údržbu v okolí obytných domů Dvouřádky, opravíme schodiště a opěrné zdi parkoviště.


Garant
Jitka Silárszká

Dolní sídliště – opravené chodníky, parky a byty

Dolní sídliště bylo vybudováno na přelomu 40. a 50. let minulého století a jedná se podle nás o velice kvalitní výstavbu s dostatkem zeleně. Nedostatečná je ale podle nás údržba tohoto území. Nejsou opravné chodníky, parky vyžadují revitalizaci a v renovaci obecních bytů se zatím dává přednost Hornímu sídlišti.

Jak?

1. Zaměříme se na obnovu parků, které vyžadují celkovou revitalizaci, a opravu chodníků mezi jednotlivými bloky domů v Dolním sídlišti.
2. Budeme realizovat plánované investice do bytových domů (zděná bytová jádra – jejich modernizace, výměna odpadů a vzduchotechniky) – v plánu bytové koncepce na rok 2014/2015. Opravy bytů, placeného z nájemného, se musí plánovat a ne čekat, až se něco pokazí.


Garant
Marie Slavíčková
Přejít k navigační liště