Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Sucho – voda – Černovice

Letošní jaro a počátek léta v Brně se vyznačují extrémním suchem a lokálními přívalovými dešti. Na jedné straně Brna prší, na druhé nespadne ani kapka. Není to však bohužel příběh jen letošního roku. Odborníci z meteorologického ústavu se shodují, že jde o jev, který se bude nadále zhoršovat.
Černovice se nacházejí v  jižní části města Brna, která je zasažena spíše suchem, než srážkami.
Začali jsme si uvědomovat, jak cennou surovinou pro existenci života je voda. Snížila se hladina spodních vod, což poznávají zahrádkáři při zalévání, a také v řece Svitavě je oproti loňsku méně vody. Méně spodní vody znamená podle hydrobiologů rovněž její zhoršenou kvalitu. Dochází k vyplavování
nežádoucích bakterií, dusičnanů a dalších nežádoucích látek.
Město Brno na tuto situaci již aktivně reaguje, ale i jednotlivé obce nebo městské části musejí k řešení tohoto problému přistoupit aktivně, aby se nemuselo přikročit k razantnímu omezování
dodávek pitné vody při zásobování obyvatel. A není toho málo, co může městská část udělat. Na nedostatek vody by se mělo myslet už při budování veřejného prostoru. Místo betonových ploch k parkování je potřeba budovat moderní parkoviště, které vsakují vodu do podzemních nádrží. Místo parků, které už na jaře schnou, je potřeba budovat zelené plochy tak, aby dokázaly zadržet dešťovou vodu. Kolem silnic je nutné budovat vsakovací záhony. To vše proto, aby obec neplýtvala vodou z vodovodního
řadu, ale aby k údržbě zeleně využívala vlastní zásoby užitkové vody. V neposlední řadě je třeba omezit užití glyfosátů, aby voda, které máme tak málo, nebyla znehodnocena chemií. Obec by také
měla podporovat využití dešťové vody obyvateli na jejich vlastních pozemcích, bránit zbytečnému kácení vzrostlých stromů a starat se například o mokřady, které dopomáhají k zadržení vody na
území obce.
Jako zastupitelka naší městské části, ale také zahrádkářka, se o možnosti hospodaření s vodou aktivně zajímám a budu prosazovat, aby budování vsakovacích záhonů nebo například retenčních nádrží na zahrádkách bylo maximálně podporováno a zařazeno do koncepce rozvoje Černovic, kterou se Společně
pro Černovice připravujeme. Marie Slavíčková

Přejít k navigační liště